REGULAMIN SERWISU PEŁNIA SMAKÓW

§ 1. Informacje ogólne

 1. Pełnia Smaków jest serwisem kierowanym do osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką kulinarną
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i korzystania z serwisu pelniasmakow.pl
 3. Każdy użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu Pełnia Smaków, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
 4. Serwis Pełnia Smaków zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz poprawek do regulaminu, które będą publikowane przed wejściem w życie tych zmian tak, aby użytkownicy mieli możliwość zapoznania się z nimi
 5. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik może do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu zrezygnować z korzystania z serwisu Pełnia Smaków

§ 2. Definicje

 1. Pod pojęciem „Regulaminu" rozumie się niniejszy tekst
 2. Pod pojęciem „Serwis” rozumie się witrynę internetową pelniasmakow.pl
 3. Pod pojęciem „Administrator” rozumie się osoby zarządzające zawartością serwisu Pełnia Smaków
 4. Pod pojęciem „Użytkownik" rozumie się każdą osobę korzystającą z serwisu Pełnia Smaków
 5. Pod pojęciem „Autor” rozumie się osobę fizyczną, która przesyła przepis kulinarny, zdjęcie oraz inne treści niebędące reklamą z zamiarem umieszczenia ich na stronie Pełnia Smaków
 6. Pod pojęciem „Konto Użytkownika" rozumie się zbiór danych w systemie teleinformatycznym (oznaczony indywidualną nazwą oraz hasłem podanym przez Użytkownika) umożliwiających identyfikację, autoryzacje i funkcjonowanie Użytkownika w serwisie Pełnia Smaków
 7. Pod pojęciem „Formularz Rejestracji” rozumie się formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu pozwalający na stworzenie konta, które odpowiada konkretnemu Użytkownikowi
 8. Pod pojęciem „Zawartość” rozumie się przepis kulinarny, zdjęcie, komentarz, wypowiedź, obrazek lub dowolną treść cyfrową zamieszczoną w Serwisie przez Autora, Użytkownika lub Administratora
 9. Pod pojęciem „Newsletter” rozumie się usługę w formie elektronicznej, pozwalającą Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora, które dotyczą Serwisu

§ 3. Usługi elektroniczne oferowane przez Serwis

 1. Serwis oferuje następujące usługi, z których mogą korzystać Użytkownicy:
  1. a) Możliwość przeglądania przepisów kulinarnych oraz innych treści zamieszczonych na stronie
  2. b) Zarejestrowanie się i prowadzenie konta w Serwisie
  3. c) Zamieszczanie przez użytkowników materiałów tj. przepisów kulinarnych, zdjęć oraz treści niestanowiących reklamy
  4. d) Zamieszczania komentarzy oraz ocen
  5. e) Dokonania zgłoszenia komentarzy niestosownych
  6. f) Subskrybowanie Newslettera
 2. Aby Użytkownik mógł korzystać z usług oferowanych przez Serwis musi zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu
 3. W Serwisie zamieszczane są treści reklamowe, które stanowią jego integralną część

§ 4. Zasady korzystania z Newslettera

 1. Korzystanie z Newslettera Serwisu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
  1. a) Zapisanie się przez Użytkownika do Newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne
  2. b) Aby użytkownik mógł skutecznie zapisać się do Newslettera konieczne będzie podanie przez niego prawidłowego adresu e-mail
  3. c) Podany adres e-mail wykorzystywany będzie do przesyłania wiadomości o tematyce i funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności informacji o najnowszych przepisach
  4. d) Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Newslettera w każdej chwili
  5. e) Aby skutecznie zrezygnować z subskrypcji należy kliknąć odpowiednio oznaczony link, umieszczony na dole każdego Newslettera
  6. f) Wskazany przez Użytkownika adres e-mail podlega ochronie danych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu

§ 5. Zasady rejestracji Użytkownika w Serwisie

 1. Rejestracja i założenie przez Użytkownika konta w Serwisie jest dobrowolne
 2. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany będzie do podania loginu, hasła oraz prawidłowego adresu e-mail
 3. Aby rejestracja się powiodła, konieczne będzie potwierdzenie adresu e-mail
 4. Dzięki rejestracji Użytkownik uzyska dostęp do spersonalizowanych funkcji Serwisu
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny usunąć założone przez siebie konto Użytkownika
 6. Serwis zastrzega sobie prawo usunięcie konta Użytkownika bez podania przyczyny, w sytuacji łamania przez niego obowiązującego prawa i postanowień niniejszego Regulaminu
 7. Wskazane przez Użytkownika dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji podlega ochronie danych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu

§ 6. Zobowiązania i uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z usług Serwisu
 2. Użytkownik ma prawo dokonywać wydruków przepisów w celach prywatnych oraz jednokrotnie utrwalić utwór na nośniku elektronicznym lub magnetycznym dla celów prywatnych
 3. Użytkownik podczas korzystania z Serwisu zobowiązany jest do poszanowania niniejszego Regulaminu, obowiązującego porządku prawnego, dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, a także norm społecznych, obyczajowych, zasad współżycia społecznego i wzajemnego szacunku
 4. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych, które są zgodne ze stanem faktycznym, nie łamią prawa, są wolne od wad prawnych, nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników, ani nie działają na ich szkodę, ani osób trzecich
 5. Komentarze zamieszczane przez Użytkownika powinny być związane z komentowaną treścią
 6. Zamieszczony przez Użytkownika komentarz wyraża jego poglądy i opinie, a nie Administratora Serwisu
 7. Zamieszczanie przez Użytkownika danych osobowych, w tym kontaktowych oraz reklam w miejscach innych niż do tego przeznaczone, nie jest dozwolone
 8. Jeśli Użytkownik podczas korzystania z Serwisu zaobserwuje, iż znajduje się w nim materiały naruszający prawo, niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ten powinien zawiadomić o tym fakcie Administratora (kontaktując się przez formularz kontaktowy bądź bezpośrednio na adres [email protected]) lub użyć jednego z narzędzi przewidzianych przez Administratora (np. funkcja zgłaszania („oznaczania flagą”) komentarzy niedozwolonych)
 9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny zaprzestać z korzystania z usług Serwisu. W szczególności ma on prawo do zamknięcia swojego Konta oraz rezygnacji z otrzymywania Newslettera
 10. Aby Użytkownik mógł skutecznie zamknąć swoje Konto Użytkownika oraz zrezygnować z subskrypcji Newslettera może być konieczne wypełnienie i przesłanie Administratorowi stosownego formularza
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę i złamanie prawa wywołane jego działalnością w Serwisie, w szczególności ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 12. Użytkownik przesyłając Serwisowi zdjęcie, przepis kulinarny oraz inne treści niebędące reklamą ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Administratorów, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Administratorów z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie
 13. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację na funkcjonowanie Serwisu
 14. Wspomnianą powyżej reklamację należy złożyć drogą elektroniczną, za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres [email protected]
 15. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do wydłużenia tego terminu w uzasadnionych wypadkach
 16. Rozpatrzenie reklamacji może wymagać dodatkowych wyjaśnień ze strony Użytkownika. Czas ich udzielania wydłuża okres rozpoznania reklamacji
 17. Odpowiedź na reklamacje zostanie odesłana na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika

§ 7. Uprawnienia i obowiązki Administratora

 1. Administrator ma prawo usunąć Zawartość zamieszczaną przez Autora lub Użytkownika, jeśli naruszają one postanowienia Regulaminu, obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, wzajemnego szacunku, a w szczególności zawierają elementy rasistowskie, noszące znamiona przestępstw lub do nich nawołujące
 2. Administrator ma prawo usunąć Zawartość zamieszczaną przez Autora lub Użytkownika naruszającą prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej i stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji
 3. Administrator ma prawo usunąć także Zawartość zamieszczaną przez Autora lub Użytkownika stanowiącą materiał promocyjny, spam, reklamę innych serwisów (z wyjątkiem tych, które uzyskają zgodę Administratora lub stanowią zatwierdzoną współpracę)
 4. Administrator podejmuje decyzję o wyborze i opublikowaniu zdjęcia, przepisu oraz innych treści przesłanych przez Użytkownika. Serwis ma prawo nieopublikowania przesłanych treści bez konieczności podania jakiegokolwiek uzasadnienia
 5. Administrator dołoży wszelkich starań mających na celu ochronę danych osobowych Użytkowników oraz dotrzymania postanowień zawartych w Polityce Prywatności Serwisu
 6. Administrator będzie informował Użytkowników o zmianach Regulaminu drogą elektroniczną, na 14 dni przed ich wprowadzeniem w życie
 7. W miarę możliwości Administrator będzie informował Użytkowników o planowanych pracach przy Serwisie, które mogą spowodować przerwę w funkcjonowaniu Serwisu lub jego chwilową niedostępność
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezamierzone błędy w działaniu funkcji udostępnionych Użytkownikowi w ramach Serwisu

§ 8. Własność Intelektualna

 1. Wszystkie treści (włączenie z nazwą, wyglądem graficznym, kompozycją, logotypami, układem i kompozycją elementów, a także oprogramowaniem, bazą danych, znakami towarowymi) podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność właścicieli Serwisu
 2. Wykorzystanie treści witryny pelniasmakow.pl w celach inne niż prywatne (mowa tutaj w o prywatnym wykorzystaniu przepisów kulinarnych), bez pisemnej zgody Administratora jest bezprawne i stanowi naruszenie prawa autorskiego, co skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną

§ 9. Treści zamieszczane przez Autorów lub Użytkowników

 1. Autor lub Użytkownik zamieszczając w Serwisie przepis kulinarny, zdjęcie, a także inne treści cyfrowe, niestanowiące reklamy, udziela Serwisowi nieodpłatnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do tychże treści
 2. Licencja upoważnia Serwis do:
  1. a) Rozpowszechniania i obrotu Zawartością dodaną przez Autora lub Użytkownika
  2. b) Utrwalania, wprowadzania do pamięci nośników i zwielokrotniania Zawartości dodanych przez Autora lub Użytkownika
  3. c) Korzystania z Zawartości dodanej przez Autora lub Użytkownika na terenie całego świata
  4. d) Publicznego wyświetlania, udostępniania, wystawiania, odtwarzania, emitowania, przez okres licencji, zarówno w Serwisie, sieci Internetowej jak i portalach społecznościowych Zawartości dodanej przez Autora lub Użytkownika
 3. Autor lub Użytkownik zamieszczając w Serwisie przepis kulinarny, zdjęcie, a także inne treści cyfrowe, niestanowiące reklamy, poprzez akceptację Regulaminu jednocześnie:
  1. a) Wyraża zgodę na dokonywanie opracowań (m.in. obróbek, skrótów, przekształceń, kadrowania, nakładania filtrów, łączenia z innymi utworami) Zawartości przez Administratorów, w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu
  2. b) Wyraża zgodę na eksploatowanie i rozporządzanie opracowaniami, o których mowa powyżej, do celów wskazanych w § 7 pkt 2
  3. c) Wyraża zgodę na udostępnianie przez Serwis powyższych treści wraz z podaniem imienia/pseudonimu autora lub anonimowo. Decyzję o udostępnieniu podejmują Administratorzy Serwisu
  4. d) Przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zawartości dodanej przez Autora lub Użytkownika
  5. e) Wyraża zgodę na zniszczenie/usuniecie utrwalenia Zawartości przez Administratora
  6. f) Oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie przesłanych treści, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do przesłanych treści nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis przekazanych przez Autora uprawnień
  7. g) Oświadcza, iż przesyłane przez niego treści nie mają charakteru bezprawnego, w szczególności nie stanowią treści pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, ani nie propagują piractwa cyfrowego
  8. h) Oświadcza, iż jego działalność w Serwisie nie ma na celu włamywania się do urządzeń elektronicznych połączonych z Internetem w celu przejęcia nad nimi kontroli oraz kradzieży danych Serwisu, ani powodowania utrudnień w jego funkcjonowaniu (mowa o zjawisku powszechnie określanym, jako „hakowanie”)

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z treści zamieszczonych w Serwisie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa
 2. Treści zamieszczone w Serwisie NIE stanowią porady lekarskiej ani dietetycznej
 3. Osoby posiadające problemy zdrowotne, nietolerancje, alergie pokarmowe przed skorzystaniem z treści zamieszczonych w Serwisie powinny zasięgnąć fachowej porady lekarskiej
 4. Przypisywanie przez Serwis treści do poszczególnych kategorii (np. „bezglutenowe”, „bez jajek”, „bez mleka”, „niskokaloryczne”, „łatwe”, „tanie” itp.) ma charakter orientacyjny i nie stanowi fachowej porady
 5. Treści zamieszczone w Serwisie (w szczególności przepisy kulinarne), w znacznej mierze są tworzone przez amatorów kulinarnych, a nie profesjonalistów
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy przygotowanych przez Użytkowników potraw, w szczególności ich rozbieżności od prezentowanego w Serwisie zdjęcia

Drogi Użytkowniku,
Serwis Pełnia Smaków przetwarza Twoje dane osobowe oraz używa plików cookie. Klikając przycisk „akceptuje”, pozostając na stronie oraz zamykając ten komunikat, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz zobowiązujesz się do przestrzegania Regulaminu Serwisu.